Christian Philosophy

Hva er kristen filosofi?

Et intervju med Ralph Henk Vaags.

Hva er kristen filosofi for noe?
- Det er ikke lett å redegjøre for akkurat hva det er. Det er et filosofisk problem allerede å redegjøre for hva filosofi er, men noen ansatser kan selvsagt gjøres. Om vi antar at vi allerede har en formening om hva filosofi er eller bør være, kan vi si at kristen filosofi er en filosofi som er utviklet i harmoni med en kristen livstolkning eller et kristent livssyn. Nå er det jo slik at hva en kristen livstolkning er, dvs. hva den påstandsmessig hevder, vil være betinget av den som har en slik livstolkning. Visse ting er imidlertid sentrale trosoppfatninger innenfor kristen tro, som for eksempel at Gud eksisterer, at Gud er treenig, at Jesus stod opp fra de døde, at vi frelses ved troen på Jesus Kristus, osv. Variasjonene med hensyn til slike trosoppfatninger er svært små.

Men er ikke dette å blande sammen filosofi og religion – nærmere bestemt kristendom? Hvordan kan man kombinere en kristen tro med en filosofi…? Jeg trodde at filosofi dreide seg om fornuft, ikke om tro
- Det er nok enkelte som ser et problem her. Det finnes en skepsis blant mine filosofikollegaer. En rekke betydelige filosofer ser det imidlertid annerledes. Det er selvsagt utfordringer, slik det er for enhver filosofi eller livstolkning, men dette er ikke noe spesielt for en kristen filosofi. Å tro er noe vi alle gjør, og filosofer er intet unntak. Ordet ”tro” er for meg et nøytralt uttrykk og trenger ikke å ha noe med religion å gjøre. Jeg tror at stolen jeg sitter på ikke går i stykker om 5 sekunder, at min kone elsker meg, osv. Det er først når vi spesifiserer hva vi tror at uenighet kan oppstå. I det minste er det ikke noe problem eller spesielt at vi tror noe.

OK. Det virker rimelig så langt, men det er her snakk om en religiøs tro, nemlig den kristne tro. Det stiller seg vel litt annerledes da, og det er vel dette som kan virke betenkelig – at du forsøker å kombinere kristen tro og filosofi. Hvordan er dette mulig?
- Om vi holder fast på at kristen tro innebærer å holde noe for sant, vil det som holdes for sant kunne bli gjenstand for filosofisk refleksjon. Jeg sier ikke at religiøs tro bare dreier seg om å holde noe for sant. Det er mye mer inne i bilde når noen sier at de tror på Gud, osv. Likevel er det å holde noe for sant en viktig del av det, og synes også å være en forutsetning for å tro i en mer omfattende og religiøs betydning. Å utvikle en kristen filosofi er prosjektet om å skape eller bidra til et gjennomtenkt helhetsbilde av tilværelsen, hvor sentrale trosoppfatninger innenfor den kristne tro har en naturlig plass. Vi benytter filosofisk refleksjon – som inkluderer argumentasjon – for å nå dette målet. Vi benytter altså den samme fremgangsmåte som enhver annen filosof, og vårt resultatet må oppfylle de samme strenge krav som bør stilles til enhver god filosofi. Det finnes stor variasjon av synsmåter og perspektiver innenfor filosofi og uenigheten er stor. Denne variasjonen og uenigheten kan likevel befinne seg innenfor grensene for det vi kaller ”god filosofi”. Vårt prosjekt er å utvikle en kristen filosofi som også er god filosofi.

Det høres ut som et svært krevende prosjekt. Hvordan kan dette kombineres – sentrale ting innenfor den kristne tro på den ene siden og filosofi på den annen?
- Ingen kommer til filosofien med blanke ark. Vi har skapt oss en rekke trosoppfatninger før vi begynner å reflektere i filosofisk forstand. Noe kommer imidlertid i bevegelse når man reflekterer over det trosinnholdet man har med seg – i det minste om man er rasjonell. Filosofien førte meg til en kristen tro – og har i ettertid gjort meg mer overbevist og bevisst i forhold til mitt eget livssyn. Det er selvsagt filosofer som beskriver virkeligheten annerledes enn meg – en virkelighet hvor for eksempel Gud ikke har noen plass. Det finnes rasjonelle ateister, og jeg har ingen problemer med å respektere deres filosofi. Vi ved Institutt for kristen filosofi har imidlertid et annet utgangspunkt, og vår forskning dreier seg om å forsøke å utvikle eller bidra til en kristen rasjonell livstolkning.

Men er ikke dette å gi opp tanken om en fri og uavhengig filosofi?
- Når naturalistiske filosofer hevder at de ikke vil ha religiøse trosoppfatninger, er de på ingen måte mer fri og uavhengig enn kristne filosofer. Det finnes ikke et nøytralt utgangspunkt eller en nøytral refleksjonsprosess. Vi har på filosofisk grunnlag valgt å se på muligheten av en kristen filosofi. Det dreier seg om et filosofisk prosjekt. Naturalisten forsøker å drive filosofi ut fra andre forutsetninger. For eksempel antar de gjerne at man ikke skal beskrive eller forklare noe ved å henvise til noe over eller bakenfor naturen. Det er et prosjekt som er OK. Vi føler oss imidlertid ikke forpliktet på et slikt prosjekt, og det er selvsagt ikke noe nytt i det å velge et annet. Filosofihistorien kan vise oss svært mange betydelige filosofer som har antatt, eller kommet til den konklusjon, at Gud eksisterer. Det er ingen grunn til å tro at naturlistisk eller ateistisk filosofi i utgangspunktet skulle resultere i en bedre filosofi enn en kristen filosofi. Hvorvidt det dreier seg om god filosofi eller ikke, må bedømmes i forhold til det som produseres. Samtidens filosofer viser en rekke eksempler på god filosofi som også er kristen filosofi – for eksempel den filosofi vi finner hos Richard Swinburne, Alvin Plantinga, William Lane Craig, Michel Henry og William Alston.

Hvorfor dette fokuset på kristen filosofi?
- Vår samtids filosofi er dypt preget av naturalismen. Jeg er selv utdannet innenfor dette filosofiske paradigmet, og har ingen problemer med å forstå de grunnleggende antakelsene som inkluderes i dette. Samtidig ser jeg at en del filosofer bruker dette som en plattform for religionskritikk – ikke minst kritikk av kristendommen. Det naturalistiske perspektivet kan, for en begynner i filosofi, lett fremstå som det eneste eller klart beste perspektivet. Man kan lett bli sittende med bare ”ett øye”, for å si det slik. For disse studentene vil dette da fremstå som ”det filosofi egentlig dreier seg om”. Jeg tror det derfor er viktig at vi får en pluralitet og åpenhet her, slik at studenter og andre interesserte ser at filosofi ikke impliserer ateisme eller forkastelse av religion. Det finnes en kristen filosofi også, og den bør være synlig.

Høres rimelig ut. Men kristendommen kan jo være feil – altså usann…?
- Selvfølgelig. Ingen religion er nødvendigvis sann. Det samme kan sies om naturalismen eller ateismen. Jeg tror en viktig grunnholdning hos en god filosof er ydmykhet overfor sannheten. Vi eier ikke sannheten; vi søker den. Det innebærer å være åpen for muligheten av å ha tatt feil. Så langt er det imidlertid ikke produsert noen avgjørende innvendinger mot kristen filosofi eller kristendommen. Tvert imot ser vi at en rekke fremstående filosofer har produsert en rekke argumenter som støtter en kristen livstolkning. I dag er kristen filosofi i kraftig utvikling i verden. Flere av vår tids fremste filosofer har stått fram og bekjent at de er kristne og de publiserer betydelige bidrag til en kristen filosofi.

Forfatteren